Strona Główna BOK ULGI w komunikacji miejskiej

ULGI w komunikacji miejskiej

Email Drukuj PDF

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny

Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

 

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej uprawnieni są:

 

 1. Posłowie i senatorowie RP - na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej

 2. Inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez ZUS oraz przewodnik inwalidy wojennego (wojskowego) I grupy - na podstawie wskazania przez inwalidę

 3. Dzieci w wieku do 4 lat - na podstawie posiadanego przez opiekuna dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (dowód osobisty, książeczka zdrowia dziecka itp.).

 4. Uczniowie szkół specjalnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych – na podstawie ważnej legitymacji szkoły lub przedszkola z podaną trasą dojazdu oraz opiekun - na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły - na podstawie zaświadczenia z podaną trasą dojazdu wydanego przez szkołę lub przedszkole.

 5. Osoby, które ukończyły 70 lat życia – na podstawie dowodu osobistego.

 6. Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidów oraz uznani za całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem - na podstawie dokumentów potwierdzających odpowiednio: grupę inwalidztwa lub całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji.

 7. Niepełnosprawni w stopniu znacznym - na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności.

 8. Osoby niewidome i ociemniałe wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.

 9. Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbowych oraz żołnierze czynnej służby wojskowej za okazaniem książeczki wojskowej.

 10. Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim - za okazaniem legitymacji radnego.

 11. Obywatele Polscy poszkodowani przez III Rzeszę, którzy nie mają ukończonych 70-ciu lat życia- na podstawie legitymacji wydanej przez Zarząd Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę wraz z dowodem osobistym.

 12. W dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, tj. 22 września - każdy pasażer, będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego, posiadający dowód rejestracyjny tego pojazdu.

Do korzystania z ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej uprawnieni są:

 

 1. Kombatanci i inni uprawnieni przez ustawę - na podstawie dowodu uprawnień kombatanckich.

 2. Studenci szkół wyższych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Uprawnienie nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych i studiów doktoranckich.

 3. Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie wpisu w dowodzie osobistym rodzica lub opiekuna, książeczki zdrowia dziecka.

 4. Dzieci i młodzież szkolna do 21 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

 5. Dzieci i młodzież szkolna od 6 lat do 18 lat , nie objęte obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ administracji państwowej.

 6. Emeryci i renciści oraz współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują zasiłek rodzinny- na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty wraz z dowodem osobistym, współmałżonkowie - na podstawie legitymacji ZUS i dowodu osobistego.

 7. Zasłużeni honorowi dawcy krwi I stopnia - na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem wydanej przez Zarząd Okręgowy PCK (tylko dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego).

 

Wyciąg sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XIII/190/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Poprawiony: wtorek, 21 września 2021 11:17  
Jak oceniasz pracę MZK w Piotrkowie?
 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości