Strona Główna BILETY Regulamin kontroli

Regulamin kontroli

Email Drukuj PDF

REGULAMIN KONTROLI

 1. Dokonywania kontroli w autobusach w MZK sp. z o.o. ma prawo osoba posiadająca legitymację upoważniającą do kontroli oraz identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.

 2. Na każde życzenie pasażera kontroler ma obowiązek okazania legitymacji wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej, której Zarząd Miasta Piotrkowa Tryb. powierzył wykonanie tego zadania.

 3. Kontroler jest uprawniony w autobusie do kontroli pasażerów korzystających z:

  • Kart Miejskich

  • jednorazowych biletów papierowych

  • biletów okresowych

  • opłat za przewożony bagaż

 4. Kontroler wyposażony jest w urządzenie do kontroli Kart Miejskich (zwane dalej czytnikiem) oraz Kartę Kontrolera.

 5. Czytnik służy do przeprowadzania kontroli prawidłowych opłat za przejazdy pasażerów korzystających z Karty Miejskiej.

 6. Do czytnika kontroler wprowadza dane umożliwiające kontrolę poprzez przeniesienie danych z kasownika przy pomocy Karty Kontrolera.

 7. Zbliżenie Karty Kontrolera do kasownika powoduje zablokowanie funkcji kasowania Kart Miejskich.

 8. Kontrola polega na zbliżeniu Karty Miejskiej pasażera do czytnika, czemu towarzyszy odczytanie jej zawartości.

 9. Czytnik weryfikuje zawartość Karty pasażera pod względem poprawności zawartych danych, ważności ostatniego skasowania oraz sprawdzania czy dana Karta nie znajduje się na liście Kart zablokowanych.

 10. Kontroler ma możliwość zablokowania zakwestionowanej Karty.

 11. W przypadku stwierdzonego braku ważnej Karty, biletu papierowego lub dokumentu uprawniającego do ulgi kontroler jest upoważniony do nakładania i pobierania za pokwitowaniem opłaty zwielokrotnionej według obowiązującej taryfy opłat.

 12. Tabela opłat zwielokrotnionych: zobacz

 13. Obowiązkiem osoby kontrolującej jest poinformowanie pasażera o sposobie wnoszenia i wysokości opłaty oraz trybie odwoławczym.

 14. Bilety z drukarki termicznej zakupione u kierowcy nie podlegają kasowaniu i należy zachować je do kontroli.

 15. Jednorazowe bilety papierowe dotychczas funkcjonujące podlegają kasowaniu i należy zachować je do kontroli.

 16. W przypadku biletu papierowego ulgowego kontroler ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentu uprawniającego do ulgowego przejazdu.

 17. Posiadacze Karty Miejskiej imiennej ulgowej i bezpłatnej nie są zobowiązani do przedstawiania osobom kontrolującym dokumentów stwierdzających ulgę. W przypadku jednak wątpliwości zgodności zdjęcia na Karcie Miejskiej w stosunku do jej użytkownika kontroler ma prawo zażądać dokumentu identyfikującego posiadacza Karty.

 18. Skasowanie Karty czy kupno biletu u kierowcy po ogłoszeniu kontroli nie zwalnia pasażera od opłaty zwielokrotnionej.

 19. W przypadku wystawienia opłaty zwielokrotnionej za brak ważnego biletu okresowego zakupionego w dniu kontroli pasażer ponosi opłatę manipulacyjną tylko i wyłącznie po okazaniu potwierdzenia zakupu biletu przed dokonaną kontrolą.

 20. W razie uzasadnionego podejrzenia, że Karta Miejska, bilet papierowy albo dokument uprawniający do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów jest fałszywy lub używany przez osobę nieuprawnioną, kontroler ma prawo zatrzymać Kartę, bilet lub dokument za pokwitowaniem z jednoczesnym powiadomieniem przewoźnika.

 21. O podejrzeniu sfałszowania Karty, biletu lub dokumentu przewoźnik zawiadamia prokuratora lub policję z jednoczesnym powiadomieniem wystawcy dokumentu.

 22. Pasażer, który nie uiści zwielokrotnionej opłaty, ponosi odpowiedzialność w trybie administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

 23. W przypadku stwierdzenia nieważności biletów (jednorazowych, okresowych), kontrolujący ma prawo zatrzymać w/w bilety i podłączyć do wystawionej opłaty zwielokrotnionej.
 
Jak oceniasz pracę MZK w Piotrkowie?
 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości