Strona Główna BILETY Regulamin Karty Miejskiej

Regulamin Karty Miejskiej

Email Drukuj PDF

REGULAMIN KARTY MIEJSKIEJ
MZK SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYB.

Karta Miejska oferowana przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim służy do opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej na terenie gminy.

Karty Miejskie to karty bezstykowe (zbliżeniowe) wykonane zgodnie ze standardem Mifare na bazie tej technologii. Charakteryzują się bardzo niską awaryjnością i wysoką odpornością na uszkodzenia wynikające z normalnej eksploatacji.

Definicje:

BOK – Biuro Obsługi Klienta mieszczące się w siedzibie MZK sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 73

Doładowanie Karty Miejskiej – wpłacanie pieniędzy na konto Karty Miejskiej

Kaucja – opłata pobierana od Wnioskodawcy za wydanie Karty Miejskiej

Personalizacja Karty Miejskiej – nadanie Karcie Miejskiej numeru i danych osobowych pasażera

Załadowanie Karty Miejskiej – pierwsza wpłata pieniędzy na konto Karty Miejskiej dokonywana podczas jej odbioru

 1. Karty Miejskie są własnością MZK sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.
 2. Pasażer staje się użytkownikiem Karty Miejskiej po wpłaceniu kaucji za jej wydanie.
 3. Kaucja za wydanie Karty jest pobierana w momencie składania wniosku.
 4. Wysokość kaucji określona jest w cenniku MZK sp. z o.o.
 5. W przypadku rezygnacji z użytkowania Karty Miejskiej kaucja podlega zwrotowi. MZK sp. z o.o. nie zwraca zgromadzonych na koncie środków za nie wykorzystane przejazdy.
 6. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku:
  • nieodebrania wystawionej Karty przez Wnioskodawcę
  • utraty Karty przez jej posiadacza
  • uszkodzenia Karty przez jej posiadacza
  • nie używania Karty przez okres 3 lat.
 7. Karta Miejska występuje w formie imiennej i na okaziciela.
 8. Karta miejska imienna może funkcjonować także jako bilet okresowy:
  - imienny na jedną linię,
  - imienny na wszystkie linie.
 9. Karta miejska na okaziciela może funkcjonować jako bilet okresowy na okaziciela.
 10. Ceny biletów okresowych na Karcie Miejskiej oraz przejazdów opłacanych Kartą Miejską są zgodne z cennikiem MZK.
 11. Czynności związane z funkcjonowaniem Karty Miejskiej (wydanie wniosków i Kart) należą do obowiązków Biura Obsługi Klienta (BOK).
 12. BOK jest czynne w godzinach 700 – 1500 w poniedziałki, środy i piątki, zaś we wtorki i czwartki do godziny 1600.
 13. Wnioski o wydanie Karty Miejskiej imiennej można pobierać i składać w BOK w godzinach otwarcia.
 14. Do wniosku należy dołączyć jedno zdjęcie o wymiarach 2,5x3 cm, kserokopię dokumentu uprawniającego do ewentualnych ulgowych lub bezpłatnych przejazdów oraz dokonać jednorazowej wpłaty kaucji za wydanie Karty. W przypadku braku zdjęcia istnieje możliwość jego wykonania w BOK. Opłata jest określona w cenniku MZK sp. z o.o.
 15. Dokumenty wymagane do otrzymania Karty Miejskiej:

  KARTA MIEJSKA

  WYMAGANE DOKUMENTY

  imienna normalna

  wniosek
  zdjęcie
  dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem

  imienna ulgowa

  wniosek
  zdjęcie
  dokument uprawniający do przejazdów ulgowych + kserokopia
  dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem

  imienna bezpłatna

  wniosek
  zdjęcie
  dokument uprawniający do przejazdów bezpłatnych + kserokopia
  dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem

  na okaziciela

  wniosek

 16. Istnieje możliwość wypełnienia i przesłania wniosku o wydanie Karty Miejskiej imiennej drogą elektroniczną. Wniosek i dokładne instrukcje są dostępne pod adresem: www.mzk.piotrkow.pl. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika zdjęcie w formacie -.jpg. Wymagana jest rozdzielczość zdjęcia min. 320x240 dpi.
 17. W przypadku składania wniosku o wydanie Karty Miejskiej pocztą elektroniczną należy dokonać wpłaty na poniższy numer konta bankowego MZK sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. Jako datę złożenia wniosku uznaje się datę wpłynięcia należnej opłaty na konto:
  Santander Bank Polska S.A. 2 ODDZIAŁ W PIOTRKOWIE TRYB.
  42 1090 2590 0000 0001 3688 9424
 18. Kartę Miejską należy odebrać w punkcie składania wniosku w godzinach otwarcia.
 19. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną po Kartę należy zgłosić się do BOK.
 20. Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia i składa oraz odbiera Kartę rodzic lub opiekun prawny dziecka.
 21. Karta Miejska imienna jest personalizowana i może być używana wyłącznie przez jej właściciela.
 22. Karta Miejska na okaziciela może być używana przez wielu użytkowników.
 23. Karta Miejska imienna może być zarejestrowana jako: normalna, ulgowa lub bezpłatna.
 24. Karta na okaziciela funkcjonuje jedynie jako Karta normalna.
 25. Kartę Miejską imienną ulgową można uzyskać po przedłożeniu dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych.
 26. Osoby uprawnione do korzystania z ulgi: zgodnie z uchwałą
 27. Kartę Miejską imienną bezpłatną można uzyskać po przedłożeniu dokumentu uprawniającego do przejazdów bezpłatnych.
 28. Osoby uprawnione do korzystania z przejazdów bezpłatnych: zgodnie z uchwałą
 29. Karta imienna jest wydawana tylko Wnioskodawcy za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 30. Składający wniosek pocztą elektroniczną jest zobowiązany przy odbiorze Karty do doręczenia potwierdzenia wpłaty kaucji za jej wydanie oraz przedłożenia dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów wraz z jego kserokopią.
 31. W przypadku składania wniosku w BOK lub drogą elektroniczną Karta jest do odebrania w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o jej wydanie. Po upływie tego terminu Karta ulega unieważnieniu, a pobrana kaucja nie podlega zwrotowi.
 32. W wyjątkowych przypadkach związanych z przedłużającymi się dniami wolnymi od pracy termin odbioru Karty może się przedłużyć.
 33. W momencie odbioru Karty Miejskiej należy dokonać jej załadowania określoną kwotą bądź określoną w cenniku MZK sp. z o.o. kwotą minimalną.
 34. Okresy ważności Karty Miejskiej:
  • od momentu ostatniego doładowania w BOK –  1 rok
  • okres ważności nieużywanej Karty – 3 lata
  • okres ważności ulgi
 35. Przed upływem 12 miesięcy od momentu ostatniego doładowania w BOK  należy zgłosić się z Kartą do BOK w celu jej aktywacji lub ją załadować w BOK  lub u kierowcy.
 36. W przypadku nie używania Karty (a ciągłego jej aktywowania) traci ona ważność z upływem 3 lat. Pobrana kaucja za wydanie Karty oraz pozostałe na niej środki nie podlegają zwrotowi.
 37. Okres ważności Karty imiennej ulgowej lub bezpłatnej zależy od terminu ważności dokumentu uprawniającego do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.
 38. Karty imienne ulgowe i bezpłatne posiadają okres ważności, w czasie którego obowiązuje ulga. Przed upływem takiego terminu należy w BOK okazać dokument uprawniający do dalszego korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów. W przeciwnym razie w Karcie Miejskiej ulgowej po upływie okresu ważności ulgi opłata za przejazd będzie rejestrowana jako za przejazd normalny. Karta Miejska bezpłatna straci ważność.
 39. W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty Miejskiej imiennej należy zgłosić jej utratę osobiście lub pod numerem telefonu: (044) 742-12-30. Niezależnie od tego konieczna jest osobista wizyta klienta w BOK najpóźniej następnego dnia roboczego w celu wypełnienia zgłoszenia utraty Karty Miejskiej imiennej.
 40. Pracownik BOK wypełnia zgłoszenie o utracie Karty Miejskiej. Kaucja za utraconą Kartę nie jest zwracana. Kaucja za ponowne wydanie Karty jest określona w cenniku.
 41. Termin odbioru nowej Karty w BOK wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o jej wydanie. Po upływie tego terminu nieodebrana Karta ulega unieważnieniu, a pobrana kaucja nie podlega zwrotowi.
 42. Utracona Karta zostanie zablokowana w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.
 43. MZK sp. z o.o. nie odpowiada za straty środków zgromadzonych na Karcie imiennej w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.
 44. Po zablokowaniu numeru utraconej Karty istnieje możliwość przelania pozostałej kwoty na nową Kartę. Kaucja za ponowne wydanie Karty jest określona w cenniku.
 45. Karty Miejskie nie należy:
  • łamać, giąć lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie
  • narażać na wysokie temperatury, działanie środków chemicznych lub silnych pól magnetycznych bądź elektrycznych
 46. Karta Miejska podlega reklamacji, jeżeli nastąpiło uszkodzenie nośnika. Nowa Karta zostanie wydana bezpłatnie. Środki pozostałe na uszkodzonej Karcie zostaną przelane na nową Kartę.
 47. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne. Ponowne wydanie Karty wymaga wpłaty kaucji za jej wydanie. Kaucja za ponowne wydanie Karty jest określona w cenniku. Kaucja za uszkodzoną Kartę nie jest zwracana. Środki pozostałe na uszkodzonej Karcie zostaną przelane na nową Kartę.
 48. Pasażer może posiadać tylko jedną Kartę imienną. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty pasażer otrzymuje nową Kartę z nowym numerem identyfikacyjnym. Numer Karty utraconej lub uszkodzonej zostaje automatycznie zablokowany. Kaucja za ponowne wydanie Karty jest określona w cenniku.
 49. W przypadku rezygnacji z użytkowania Karty Miejskiej procedura przy ponownym wydaniu Karty jest taka sama jak w przypadku utraty bądź uszkodzenia Karty. Kaucja za ponowne wydanie Karty jest określona w cenniku.
 50. Rezygnacja z Karty Miejskiej lub ponownego wydania uszkodzonej bądź utraconej Karty wiąże się z utratą środków pozostających na Karcie Miejskiej.
 51. Środki zgromadzone na elektronicznej portmonetce nie podlegają zamianie na bilety okresowe.
 52. MZK sp. z o.o. nie odpowiada za środki zgromadzone na koncie Karty na okaziciela.
 53. Znalazca Karty Miejskiej jest proszony o kontakt z BOK.
 
Jak oceniasz pracę MZK w Piotrkowie?
 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości