Strona Główna BOK Uchwała Rady Miasta nr XLIX/824/2006

Uchwała Rady Miasta nr XLIX/824/2006

Email Drukuj PDF

Uchwała nr XLIX/824/2006 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 roku

o zmianie uchwały Nr XIII/190/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r.  w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

Na podstawie art. 18 ust. 1, 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050,  z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz.1302 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 roku, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1415, Nr 211, poz. 2049 i z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780), art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i z 2005 r. Nr 48, poz. 446, Nr 169, poz.1414), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 87, Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135, Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 10, poz. 65), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444, Nr 281, poz. 2779 i z 2005 r. Nr 163, poz. 1362), art. 14a ust. 3 i 4, art. 17 ust. 2, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104), art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XIII/190/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim  skreśla się pozycję numer 1.2 o treści: „bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy, normalny 1,90 zł., ulgowy 1,10 zł. i skreśla się pozycję 1.4 o treści: bilet socjalny zakupiony u kierowcy ulgowy 1.30 zł. ”

§ 2

Załącznik numer 3 uchwały nr XIII/190/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim  otrzymuje następujące brzmienie:

„Opłaty dodatkowe, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

1.Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najniższego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez przewoźnika, w następujący sposób:

1.1. jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;

1.2. jako 40-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;

1.3. jako 20-krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,
a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:
a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na   warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków;

1.4. jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

2.W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, ustalonej w sposób określony w pkt. 1
ppkt. 1.1, 1.2 lub 1.3, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty - wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30 %.

3.Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał dokumentu przewozowego (biletu okresowego wieloprzejazdowego imiennego), bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego i okaże go kontrolującemu w ciągu 7 dni, winien uiścić opłatę manipulacyjną
w wysokości 10 % tej opłaty, ustalonej w sposób określony w pkt. 1 ppkt. 1.1 i 1.2 .”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 
Jak oceniasz pracę MZK w Piotrkowie?
 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości