Strona Główna BOK Uchwała Rady Miasta nr XIII/190/2003

Uchwała Rady Miasta nr XIII/190/2003

Email Drukuj PDF

UCHWAŁA NR XIII/190/03 RADY MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Z DNIA 26 LISTOPADA 2003 R. W SPRAWIE CEN URZĘDOWYCH ZA USŁUGI PRZEWOZOWE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I CEN ZA USŁUGI PRZEWOZOWE ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

Na podstawie art.18 ust.1,2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach( Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 i z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz.1371, z 2002 r. Nr 113,poz 984 i Nr 130, poz. 1112 ), art. 43 ustawy z dnia 9 maja  1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 ze zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.), art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2002. r. Nr 42, poz. 321 ze zm.), art. 153 ustawy  z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym ( Dz. U.  Nr 65, poz. 385 ze zm.)

Rada  Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

1. Ustala się ceny maksymalne za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie:

- bilet normalny  1,70  zł - za przejazd jednej osoby,
- bilet ulgowy  0,85 zł - za przejazd jednej osoby uprawnionej do korzystania z przejazdów ulgowych.

Wykaz cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim,  realizowanych przez MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.  -  stanowi Załącznik Nr 1.

2. Wprowadza się "Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych  w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego", stanowiące Załącznik Nr 2.

3. Ustala się opłaty dodatkowe w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, wykaz opłat dodatkowych stanowi  Załącznik Nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3.

Traci moc:
1.   Uchwała Nr XXX/509/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie cen urzędowych za przewozy autobusami komunikacji miejskiej zmieniona uchwałą Nr XLVII/844/2002 r. Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 kwietnia 2002 r., uchwałą Nr XLIX/907/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 czerwca 2002r. oraz uchwałą Nr III/32/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/190/03 Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. z dnia 26 listopada 2003 r.

Ceny za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowane przez MZK. Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

 

RODZAJ   BILETU

CENA  BILETU

1. Bilety jednorazowy

normalny

ulgowy

1.1.Bilet jednorazowy
1.2.Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy
1.3.Bilet socjalny
1.4.Bilet socjalny zakupiony u kierowcy


1,70 zł.

1,90 zł.
-
-


0,85 zł.

1,10 zł.
1,10 zł.
1,30 zł.

2. Bilety okresowe wieloprzejazdowe imienne

normalny

ulgowy

2.1. 30 dniowy na jedną linię
2.2. 30 dniowy na wszystkie linie

56,00 zł.
68,00 zł.

28,00 zł.
34.00 zł.

3. Bilety okresowe wieloprzejazdowe na okaziciela

normalny

ulgowy

3.1. 30 dniowy na wszystkie linie

 

82,00 zł.

41,00 zł.

3.2. Karnet 6 przejazdowy

 

8,50 zł.

4,25 zł.

 

UWAGA !

1. W środkach lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. obowiązuje:

- bilet z nadrukiem "Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski" o ustalonym nominale;
- opłata za przewóz wózka, bagażu lub psa równa opłacie za bilet jednorazowy normalny. Opłata nie dotyczy wózka z dzieckiem.

2. Pasażer, który nie ma uprawnień do biletów ulgowych ma obowiązek  posiadania w czasie przejazdu wyłącznie bilet normalny.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/190/03 Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. z dnia 26 listopada 2003 r.

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

§1

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich linach obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim uprawnieni są:

 

1. Z mocy ustawy:

1.1. Posłowie i senatorowie RP - na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora - Dz. U. Nr 73, poz. 350 ze zm.).

1.2. Inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez ZUS oraz przewodnik inwalidy wojennego (wojskowego) I grupy - na podstawie wskazania przez inwalidę (art. 16 ust.1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin - tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.).

 

2. Z mocy uchwały gminy:

2.1.   Dzieci w wieku do 4 lat - na podstawie posiadanego przez opiekuna dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (dowód osobisty, książeczka zdrowia dziecka itp.).

2.2. Uczniowie szkół specjalnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych - na podstawie ważnej legitymacji szkoły lub przedszkola  z podaną trasą dojazdu oraz opiekun - na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły - na podstawie zaświadczenia z podaną trasą dojazdu wydanego przez szkołę lub przedszkole.

2.3.  Osoby, które ukończyły 70 lat życia - na podstawie dowodu osobistego.

2.4.  Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidów oraz uznani za całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem - na podstawie dokumentów potwierdzających odpowiednio: grupę inwalidztwa lub całkowitą niezdolność   do samodzielnej egzystencji.

2.5. Niepełnosprawni w stopniu znacznym - na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności.

2.6.  Osoby niewidome i ociemniałe wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem - na podstawie legitymacji Polskiego  Związku Niewidomych.

2.7. Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbowych oraz żołnierze czynnej służby wojskowej za okazaniem książeczki wojskowej.

2.8. Radni Rady Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim - za okazaniem legitymacji radnego.

2.9.  Obywatele Polscy poszkodowani przez III Rzeszę, którzy nie mają ukończonych 70-ciu lat życia - na podstawie legitymacji wydanej przez Zarząd Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez   III Rzeszę wraz z dowodem osobistym.

2.10. Pracownicy, emeryci, renciści przewoźnika i członkowie ich rodzin zgodnie z obowiązującym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim Spółki z o.o.

§ 2

Do korzystania z ulgowych przejazdów na wszystkich linach obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim uprawnieni są:

1. Z mocy ustawy:

1.1.  Kombatanci i inni uprawnieni przez ustawę - na podstawie dowodu uprawnień kombatanckich (art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - tekst jednolity Dz. U . z 2002 r. Nr 42, poz. 321 ze zm.).

1.2. Studenci szkół wyższych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej wg. wzoru określonego przez MEN. Uprawnienie nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych i studiów doktoranckich (art. 153 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm., art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych Dz. U. Nr 96, poz. 590, art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).

2. Z mocy uchwały gminy:

2.1.  Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie wpisu w dowodzie osobistym rodzica lub opiekuna, książeczki zdrowia dziecka.

2.2.  Dzieci i młodzież szkolna do 21 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

2.3.  Dzieci i młodzież szkolna od 6 lat do 18 lat , nie objęte obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ administracji państwowej.

2.4. Emeryci i renciści oraz współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują zasiłek rodzinny - na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty wraz z dowodem osobistym, współmałżonkowie - na podstawie legitymacji ZUS i dowodu osobistego.

2.5.  Zasłużeni honorowi dawcy krwi I stopnia - na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem wydanej przez Zarząd Okręgowy PCK (tylko dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego).

2.6.   W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. do korzystania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego z biletów jednorazowych socjalnych uprawnieni są mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego:

a) pobierający zasiłek przedemerytalny, a także pobierający świadczenia przedemerytalne - na podstawie zaświadczenia wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dowodem osobistym,

b) posiadający status osoby bezrobotnej - na podstawie zaświadczenia wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wraz  z dowodem osobistym.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/190/03 Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. z dnia 26 listopada 2003 r.

Opłaty dodatkowe, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. 

§1

1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najniższego biletu jednorazowego normalnego stosowanego przez przewoźnika,  w następujący sposób:

1.1.  jako 50-krotność tej ceny za:

- brak biletu za przejazd osoby lub przewóz bagażu, 
- brak ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego,

1.2. jako 20-krotność tej ceny za zabieranie ze sobą do środka przewozowego:

- zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez uiszczenia tych opłat,
- rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków.

1.3. jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

 

2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej, ustalonej w sposób określony w ust. 1 obniża się o 30 %.

3. Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego i okaże go kontrolującemu w ciągu 3 dni winien uiścić opłatę specjalną -  10,00 zł.

 
Jak oceniasz pracę MZK w Piotrkowie?
 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości