Strona Główna BOK Ulgi podmiejskie

Ulgi podmiejskie

Email Drukuj PDF

Uprawnieni do korzystania z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji podmiejskiej  MZK Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

PRZEJAZDY  BEZPŁATNE  ZA  OKAZANIEM ODPOWIEDNIEGO   DOKUMENTU

 1. Dzieci w wieku do lat 4 – na podstawie posiadania przez opiekuna dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (dowód osobisty, książeczka zdrowia itp.).
 2. Przewodnicy towarzyszący w podróży: osobie niewidomej lub ociemniałej oraz opiekun towarzyszący inwalidzie I grupy,        osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji lub osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności – wymagającej opieki osoby trzeciej.
 3. Dzieci i młodzież niepełnosprawna lub dotknięta inwalidztwem przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczej, ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej i z powrotem.
 4. Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej ,a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych ,służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego.
 5. Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym, żołnierze wojskowych organów porządkowych, umundurowani policjanci.
 6. Pracownicy, emeryci, renciści przewoźnika i członkowie ich rodziny oraz pracownicy Referatu Komunikacji Miejskiej.

PRZEJAZDY ULGOWE 50% ZA OKAZANIEM ODPOWIEDNIEGO DOKUMENTU

 1. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (wpis w dowodzie osobistym rodziców).
 2. Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową.
 3. Osoby niewidome lub ociemniałe oraz inwalidzi I grupy.
 4. Kombatanci.
 5. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (legitymacja szkolna), nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 6. Emeryci i renciści (legitymacja ZUS, aktualny odcinek emerytury lub renty).

Obowiązuje od 01 kwietnia 2001 roku.

Poprawiony: wtorek, 18 września 2018 09:56  
Jak oceniasz pracę MZK w Piotrkowie?
 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości