Strona Główna BOK Przepisy porządkowe

Przepisy porządkowe

Email Drukuj PDF

Załącznik Do uchwały Nr XLIV/741/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. Z dnia 30 stycznia 2002 r.

PRZEPISY PORZĄDKOWE W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKIM

Przepisy obowiązują na liniach komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego  w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego, obsługiwanych przez przewoźników w oparciu o umowy, w których Zarząd Miasta Piotrkowa Tryb. występuje  w charakterze strony.

 

Rozdział I.
Przepisy ogólne

Pasażer ma prawo:
-  Do wyczerpujących informacji o kursowaniu autobusów oraz o warunkach przewozu osób i bagażu.
-  Oczekiwać od przewoźnika dostosowywania autobusu do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i matek z dziećmi.
-  Do godziwych i bezpiecznych warunków podróżowania zgodnie z rozkładem jazdy.
-  Do kulturalnej, z poszanowanej godności osobistej, obsługi przez przewoźnika i osoby kontrolującej.

 

Rozdział II.
Przewóz osób

1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie dozwolone jest po zatrzymaniu autobusu , wyłącznie na przystankach. Po sygnale dźwiękowym wsiadanie i wysiadanie jest zabronione.
2. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” powinien wcześniej o tym uprzedzić kierującego pojazdem, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku dać odpowiednio wcześnie znak przez wyraźne podniesienie ręki. Czynności powyższe winny być dokonane w czasie zapewniającym możliwość bezpiecznego zatrzymania pojazdu na przystanku.
3. Po wejściu do autobusu, pasażer zobowiązany jest niezwłocznie skasować bilet w kasowniku lub za odliczoną kwotę, zakupić go u kierowcy zgodnie z obowiązującą taryfą opłat, skasować w kasowniku i zachować do kontroli. Pasażer korzystający z biletu kasowanego zawiera umowę na przejazd z chwilą zajęcia miejsca w autobusie.
4. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie. Bilet o zaniżonym nominale oraz bilet zniszczony, uszkodzony lub niewłaściwie skasowany (np. wielokrotnie) jest nieważny.
5. Pasażerowie obowiązani są do podporządkowania się uwagom i wskazówkom wydawanym przez kierujących autobusowi oraz pracowników nadzoru ruchu i kontroli biletów.
6. Pasażerowie uprawnieni do bezpłatnych przejazdów lub ulg w opłatach za przejazd obowiązani są posiadać w czasie jazdy ważne dokumenty potwierdzające te uprawnienia.
7. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu lub zmian kierunku jazdy autobusów spowodowanych siłą wyższą, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.
8. Prowadzący autobus ma prawo prosić pasażerów o opuszczenie pojazdu w przypadku wyłączenia go z ruchu na czas usunięcia awarii technicznej.
9. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerowi posiadającemu skasowany bilet, przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu ( bez ponownego kasowania ) następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem linii zastępczej.
10. Obsługa ma prawo odmówić przewozu osobom nietrzeźwym oraz zagrażającym niebezpieczeństwu lub uciążliwym dla pasażerów.
11. Zabrania się w pojazdach:

1)     zajmowania miejsc ograniczających kierowcy pole widzenia oraz prowadzenia z nim rozmowy w czasie jazdy,

2)     otwierania drzwi autobusu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,

3)     zanieczyszczenia i zaśmiecania autobusu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,

4)     wychylania się z autobusu i opierania się o drzwi podczas jazdy,

5)     siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach,

6)     siadania na podłodze lub schodach autobusu,

7)     palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,

8)     spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli spożycie takie może spowodować zabrudzenie odzieży pozostałych pasażerów lub zanieczyszczenia pojazdu,

9)     wchodzenia do autobusu na łyżworolkach lub wrotkach,

10) gry na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w autobusie,

11) żebrania i sprzedaży obnośnej,

12) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub postoju,

13) nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych, malowania i rysowania.

 

12. Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia z jego winy autobusu lub innych urządzeń komunikacyjnych.
13. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia pasażerów albo prowadzącego autobus, popełnienia przestępstwa, rażącego naruszenia przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenia porządku publicznego, prowadzący autobus uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy policji, straży miejskiej lub placówki służby zdrowia.

Rozdział III.
Przewóz bagażu ręcznego

1. Zabrania się przewożenia w autobusach :

1)     przedmiotów przekraczających wymiary: 90x60x30xcm,
2)     przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie, uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach lub otwartych pojemników ze smarami, farbami itp.),
3)     przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
4)     nabitej broni z wyjątkiem osób, które pełniąc służbę publiczną lub wojskową zobowiązane są mieć przy sobie broń nabitą, odpowiednio zabezpieczoną,
5)     przewożenia rowerów,
6)     przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa.

2. Zabronione jest umieszczanie bagażu ręcznego i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
3. Pasażer przewożący bagaż ręczny lub zwierzęta jest odpowiedzialny za nadzór nad nimi oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku ich przewozu.

 

Rozdział IV.
Kontrola biletów

1.       Dokonywania kontroli biletowej ma prawo osoba posiadająca legitymację upoważniającą do kontroli oraz identyfikator umieszczony w widocznym miejscu. Na każde życzenie pasażera, kontroler ma obowiązek okazania legitymacji wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej, której Zarząd Miasta Piotrkowa Tryb. powierzył wykonanie tego zadania.

2.       Kontroler biletów jest  uprawniony w autobusie do kontroli biletów przewożonych pasażerów, kontroli biletu za przewożony bagaż oraz w przypadku stwierdzonego braku do nakładania i pobierania za pokwitowaniem opłaty zwielokrotnionej według obowiązującej taryfy opłat. Obowiązkiem osoby kontrolującej jest poinformowanie pasażera o sposobie wnoszenia i wysokości opłaty oraz trybie odwoławczym.

3.       Kontroler biletów ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz stwierdzenia tożsamości w celu dochodzenia roszczenia.

4.        Skasowanie biletu po ogłoszeniu kontroli biletowej nie zwalnia pasażera od opłaty zwielokrotnionej.

5.       W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest fałszywy lub używany przez osobę nieuprawnioną- kontroler biletów ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem z jednoczesnym powiadomieniem przewoźnika.

6.       O podejrzeniu sfałszowania biletu lub dokumentu przewoźnik zawiadamia prokuratora lub policję z jednoczesnym powiadomieniem wystawcy dokumentu.

7.       Pasażer, który nie uiści zwielokrotnionej opłaty ponosi odpowiedzialność w trybie administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

 

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nie uregulowanych w w/w przepisach porządkowych odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacje, wnioski i skargi w sprawach związanych z kontrolą biletów rozpatruje Dyrektor Przedsiębiorstwa prowadzącego kontrolę biletów.
  3. Reklamacje, wnioski i skargi w sprawach związanych z działalnością komunikacji miejskiej rozpatruje Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim ul.Krakowskie Przedmieście 73 tel. (044) 732 11 40.
  4. Informacje o kursowaniu autobusów można uzyskać pod numerem tel.(044) 732 11 54 czynnym całą dobę.
 
Jak oceniasz pracę MZK w Piotrkowie?
 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości